Privacyverklaring

Mijn naam is Simon Schmidt en ik ben de eigenaar van de eenmanszaak RASI Tamil tolk- en vertaalidensten. Ik respecteer uw privacy, zal naar eer en geweten en uiterst zorgvuldig met uw (persoons)gegevens omgaan en ik houd me uiteraard aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

RASI Tamil tolk- en vertaaldiensten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
RASI Tamil tolk- en vertaaldiensten

E-mail: info@tamilvertalingen.nl
Website: www.tamilvertalingen.nl
Adres: Weezenhof 30-46, 6536 EV Nijmegen
Telefoon: 06-85151359
Persoonsgegevens die ik verwerk:

RASI Tamil tolk- en vertaaldiensten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

RASI Tamil tolk- en vertaaldiensten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- burgerservicenummer (BSN), in het geval van beëdigde tolkdiensten/vertalingen

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
RASI Tamil tolk- en vertaaldiensten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het opstellen en verstrekken van offertes
- Het in behandeling nemen van uw (elektronische) (offerte) (aan)vraag
- Het uitvoeren van uw (tolk-)/(vertaal-)opdracht
- Het afhandelen van uw/mijn betaling
- U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om diensten aan u (af) te leveren
- Het voeren van de administratie van RASI Tamil tolk- en vertaaldiensten
- RASI Tamil tolk- en vertaaldiensten verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
RASI Tamil tolk- en vertaaldiensten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat ik daar tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
RASI Tamil tolk- en vertaaldiensten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van zeven jaar voor uw persoonsgegevens in facturen, gezien de wettelijke verplichting voor de Belastingdienst hieromtrent.

Delen van persoonsgegevens met derden:
RASI Tamil tolk- en vertaaldiensten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RASI Tamil tolk- en vertaaldiensten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RASI Tamil tolk- en vertaaldiensten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tamilvertalingen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
RASI Tamil tolk- en vertaaldiensten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
RASI Tamil tolk- en vertaaldiensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@tamilvertalingen.nl.